divendres, 11 de novembre del 2016Us deixem aquí la informació de les Eleccions per la renovació dels membres del Consell Escolar.

SECTOR PARES

El proper dia 29 de novembre de 2016 de les  a les 8:30 a 9:00 del matí, hi haurà a la Llar eleccions per la renovació dels membres del Consell Escolar, que es renova cada dos anys.

Què és el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan del Centre i està constituït per representants de tots els sectors implicats:
            Professors
            Pares d’alumnes
            Personal Administratiu i Serveis
            ...

Així es garanteix la representació de tota la comunitat educativa, i com a representants legals del Centre, defensant els interessos de la institució escolar.

Funcionament del Consell Escolar.
Les funcions del Consell Escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció.
El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament.
El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
Les decisions del Consell Escolar es prenent normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altre majoria qualificada.
La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores.

Composició.
La nostra llar està integrada per dos unitats i li correspon la següent composició:
  • El director o la directora de la llar d’infants, que el presideix.
  • Un o una representant del personal de la categoria professional d’educador o educadora de llar d’infants, elegits per i entre els que treballen a la llar d’infants.
  • Un o una representant del sector de mares i pares de la llar d’infants, elegits respectivament per ells i entre ells, de entre els pares i mares dels alumnes de P0 i P1.
  • Un o una representant de l’ajuntament del municipi on s’ubica la llar d’infants.

La col·laboració dels pares amb la llar potencia la comunicació entre els membres d’aquests dos col·lectius i contribueix a desenvolupar una llar de més qualitat i propera a la realitat quotidiana.


Com podeu participar?
Presentant-vos com a candidats.
Votant a les eleccions

Calendari del procés electoral

07/11/2016
Convocatòria d’eleccions.
Publicació del cens.
08/11/2016
Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.
11/11/2016
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.
Fi del termini de presentació de reclamacions.
16/11/2016
Últim dia per a la constitució de les meses electorals.
Resolució de les reclamacions als censos electorals.
18/11/2016
Fins aquesta data presentació de candidatures.
22/11/2016
Publicació candidatures.
29/11/2016
VOTACIONS a la llar de les 8:30 a les 9 del matí.
22/12/2016
Últim dia per constituir el consell escolar renovat
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada